آموزش ارگ 

نت ها روی کلید های کیبورد

ترتیب قرار گرفتن نت های فارسی روی کیبورد در  دو اکتاو ترتیب قرار گرفتن نت ها به شکل زیر است لطفا به تصویر زیر توجه کنید: این تصویر دو اکتاو کلید های کیبورد می باشد که هر اکتاور تکرار همین نت ها میباشد فقط بم یا زیر بودن صداها تغیر میکند هر کلید سیاه رنگ اسم نت قبلی خود را همراه با # به معنی (دیز) میگیرد. مثلا اولین نت سیاه رنگ در این تصویر اسم نت قبلی خود که دو میباشد همراه با # میگیرد که خوانده میشود (دو…

خواندن بیشتر