نت ها روی کلید های کیبورد

نت های پیانو

ترتیب قرار گرفتن نت های فارسی روی کیبورد در  دو اکتاو ترتیب قرار گرفتن نت ها به شکل زیر است لطفا به تصویر زیر توجه کنید: این تصویر دو اکتاو کلید های کیبورد می باشد که هر اکتاور تکرار همین نت ها میباشد فقط بم یا زیر بودن صداها تغیر میکند هر کلید سیاه رنگ […]