دسته‌بندی نشده 

پرده و نیم پرده در موسیقی چیست؟

پرده در موسیقی واحد سنجش فاصله میان دو نت است و هر چقدر تعداد پرده های بین دو نت بیشتر باشند اختلاف زیر و بمی آنها و یا فاصله ی بین آن دو نت بیشتر است. همانطور که می دانیم، اگر نت ها را پی در پی بنویسیم، فاصله ی هر دو نت دنبال هم، همواره دوم است. هرچند که فاصله های دوم همیشه با هم برابر نیستند و برخی از آنها به فاصله ی “یک پرده ای” و بعضی دیگر به فاصله ی “نیم پرده ای” از هم قرار گرفته…

خواندن بیشتر