ترتیب قرار گرفتن نت های فارسی روی کیبورد

در  دو اکتاو ترتیب قرار گرفتن نت ها به شکل زیر است

لطفا به تصویر زیر توجه کنید:

این تصویر دو اکتاو کلید های کیبورد می باشد که هر اکتاور تکرار همین نت ها میباشد فقط بم یا زیر بودن صداها تغیر میکند

هر کلید سیاه رنگ اسم نت قبلی خود را همراه با # به معنی (دیز) میگیرد.

مثلا اولین نت سیاه رنگ در این تصویر اسم نت قبلی خود که دو میباشد همراه با # میگیرد که خوانده میشود (دو دیز)

و البته همین کلید اسم دیگیری دارد که در این تصویر به ان اشاره نشده

مثال اینکه همان نت سیاه رنگ اول میتواند این جور هم نوشته شود:

اسم نت بعدی خود همراه با b که به معنی بمل میباشد به این صورت ( رb ) که به معنی  ر بمل  میباشد

این دو اسم ر بمل و دو دیز هر دو نام های کاید سیاه رنگ اول میباشد

بقیه نت های سیاه رنگ دقیقا به همین صورت میباشد.

برخی از نت های طلایی

مطالب مرتبط